Dear 500 bros,

cho đệ hỏi, đệ mới học kế thừa view từ 1 view gốc của odoo, ví dụ như này:

<field name="inherit_id" ref="base.view_partner_form"></field>

 

Cách chèn thêm 1 field thì đệ đã biết, dùng như này:

<field name="name" position="before">
     <field name="xxx" placeholder="xxx" style="background:#dddddd;"></field>
</field>

Nhưng bây giờ đệ muốn thay đổi style cho 1 item đã có, chẳng hạn muốn thêm style để thay width của <div class="oe-title"> thì làm thế nào nhỉ ?