Lâu ko thấy 4rum này có bài mới. Nhưng bug này search mãi không ra nên phải vái tứ phương, bros nào biết chỉ đệ với.

Đệ code trên Visual Studio, dùng .NET Core 2.1, nhưng khi host lên IIS, run lên thì bị báo lôi này:

HTTP Error 500.30 - ANCM In-Process Start Failure 

Common solutions to this issue:

  • The application failed to start
  • The application started but then stopped
  • The application started but threw an exception during startup

Troubleshooting steps:

  • Check the system event log for error messages
  • Enable logging the application process' stdout messages
  • Attach a debugger to the application process and inspect

Tra trong Event Log thì còn báo như này:

IIS ASP.NET Core V2

Application '/LM/W3SVC/2/ROOT' with physical root 'XXX' failed to load coreclr. Exception message:
CLR worker thread exited prematurely

Em cài đủ kiểu vào IIS rồi vẫn ko được :(