Hi cả nhà,

Em/mình cài Django trên VPS thì bị báo lỗi như này:

Error occurred while reading WSGI handler:

Traceback (most recent call last):
 File "C:\Python311\Lib\site-packages\wfastcgi.py", line 791, in main
  env, handler = read_wsgi_handler(response.physical_path)
          ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 File "C:\Python311\Lib\site-packages\wfastcgi.py", line 633, in read_wsgi_handler
  handler = get_wsgi_handler(os.getenv("WSGI_HANDLER"))
       ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 File "C:\Python311\Lib\site-packages\wfastcgi.py", line 586, in get_wsgi_handler
  raise Exception('WSGI_HANDLER env var must be set')
Exception: WSGI_HANDLER env var must be set


StdOut: 

StdErr: 

Trên máy local thì vẫn chạy được

Loay hoay mãi ko biết làm sao, huhu