Hi bros,

Đệ tạo graph view đầu tay mà bị báo lỗi "No default view of type 'graph' could be found !" , bro nào gặp rồi bảo đệ với nhé !