Dear bros,

Em làm 1 form Edit.cshtml, E muốn nếu người dùng có sửa dữ liệu và chưa lưu, thì khi thoát khỏi form này người dùng nhận được cảnh báo. Em đã thêm đoạn này vào:

window.onbeforeunload = function () {
return "Are you sure?";
}

 

Tuy nhiên khi ấn Update thì vẫn bị báo như này, đáng lẽ Update thì không báo

Bros có kinh nghiệm chỉ em phát xem nên làm thế nào ?