Tự nhiên mở file css trong Eclipse thì bị vậy, các bro chỉ giúp đệ cách fix với nha ! Xin hậu tạ