Lỗi khi join 2 table

  • 6,2K lượt xem
  • Bài viết cuối 24 Tháng Bảy 2019
sos2019 đã gửi 24 Tháng Sáu 2019

Đệ join 2 table trong SQL server bị báo lỗi như sau:

Cannot resolve the collation conflict between "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" and "Vietnamese_CI_AS" in the equal to operation

Có bro nào biết lỗi này không chỉ đệ với nha !

1 bài viết
gacon đã gửi 24 Tháng Bảy 2019

Lỗi này hay xảy ra khi join 2 table ở 2 database khác nhau

Do bộ mã ký tự của 2 database khác nhau

Bro thêm COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS vào vị tri như dòng lệnh ở dưới là được nhé:

SELECT * FROM         TblTable1
 left JOIN TblTable2 ON 
TblTable1.Item1 COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS = TblTable2.Item1 

Bạn muốn gửi trả lời ? Hãy đăng nhập trước. Nếu chưa có tài khoản vào diễn đàn, hãy đăng ký
 

Chủ đề cùng danh mục