The OLE DB provider "Microsoft.ACE.OLEDB.16.0" has not been registered.

  • 681 lượt xem
  • Bài viết cuối 28 Tháng Bảy 2022
dongdp.exp@gmail.com đã gửi 19 Tháng Bảy 2022 - Sửa lần cuối 16 Tháng Chín 2022

Khi import excel c# sqlserver thì gặp lỗi trên

Phương án: cài đặt accessdatabaseengine : https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=54920;

Tiếp tục gặp lỗi : 

Ad Hoc Distributed Queries

=> chạy lệnh: sp_configure 'show advanced options', 1; RECONFIGURE; GO sp_configure 'Ad Hoc Distributed Queries', 1; RECONFIGURE; GO

- LỖi tiếp; 

Cannot create an instance of OLE DB provider "Microsoft.ACE.OLEDB.16.0" for linked server "(null)".


USE [master]
GO

EXEC master.dbo.sp_MSset_oledb_prop N'Microsoft.ACE.OLEDB.16.0', N'AllowInProcess', 1 
GO 
EXEC master.dbo.sp_MSset_oledb_prop N'Microsoft.ACE.OLEDB.16.0', N'DynamicParameters', 1 
GO 

Trường hợp Database và file không cùng 1 server thì cần phải map netword/share folder để file trên máy chủ chạy database.

1 bài viết
gacon đã gửi 28 Tháng Bảy 2022

Đôi khi còn vài lỗi vặt khác nữa bác ạ, ví dụ máy chủ đang cài Office 32 bit thì phải remove đi cài 64 bit

Bạn muốn gửi trả lời ? Hãy đăng nhập trước. Nếu chưa có tài khoản vào diễn đàn, hãy đăng ký
 

Chủ đề cùng danh mục